ข้อมูลสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
        ตำบลวังหิน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดตำบลใกล้เคียง ดังนี้

  

ทิศเหนือ จดตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ จดตำบลทกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก จดตำบลโพนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก จดตำบลโพนยาง ,ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

เนื้อที่
   

   - ตำบลวังหิน ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล  เมื่อปี  2535 

          - โดยแยกจาก  ตำบลดวนใหญ่  มี  8  หมู่บ้าน 

          -  ปี  2538 บ้านทุ่ง ได้ขอแยกจากหมู่บ้าน  เป็นบ้านสร้างพุ่มหมู่ที่  9        

          - ปี  2543  บ้านหนองตาพรม  หมู่ที่  2  ได้แยกเป็น บ้านหนองข้องเหล็ก หมู่ 10

          - ปี  2544  บ้านทุ่ง  หมู่ที่  5  แยกเป็น  บ้านทุ่ง  หมู่ที่ 11  

          - ปัจจุบัน  ตำบลวังหิน  มีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน

          - มีพื้นที่ประมาณ  23.108  ตร.กม. หรือประมาณ 14,442.5 ไร่

       ภูมิประเทศ        

                 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สภาพความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

         แหล่งน้ำธรรมชาติ ภายในตำบลมีแหล่งน้ำ คือ ลำห้วยหนองน้ำ

         ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ แหล่งน้ำส่วนใหญ่จะแห้งและตื้นเขิน

         ในหน้าแล้ง