header

0168442
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
120
254
1236
1543
7436
33401
168442

Forecast Today
192

10.08%
15.59%
34.08%
0.46%
0.01%
39.79%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:34.201.11.222

กิจการสภา

          อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

ปกติสภาเทศบาลจะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 

 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 
1. อำนาจในการตราเทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ คือ กฎข้อบังคับของท้องถิ่น ซึ่งมีผลใช้บังคับได้เฉพาะในเขตเทศบาลนั้นๆ เท่านั้น โดยสภาเทศบาลเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ ตัวบทกฎหมาย ในกรณีต่อไปนี้

สนับสนุนส่งเสริมให้มีการศึกษา อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น นักเรียน เยาวชน ผู้ดูแลเด็ก และประชาชนเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน AEC ในปี ๒๕๕๘

1. เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล

2. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้อำนาจตราเทศบัญญัติเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ

          สำหรับการพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ถือว่าเป็นการใช้อำนาจสูงสุดในการควบคุม ถ้าหากร่างดังกล่าวไม่ได้รับการเห็นชอบจากสภาเทศบาลแล้ว นั่นหมายถึงว่าคณะเทศมนตรีสิ้นสุดในหน้าที่ (เพราะการไม่เห็นด้วยของเทศบาลมีความหมายถึงการไม่ยอมรับของประชาชนในท้อง ถิ่นด้วย) โดยมีเงื่อนไขที่น่าสังเกตว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเห็นชอบด้วย และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยนั้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะ ดำเนินการอย่างไร
          ส่วนในการตราข้อบัญญัติทั่วไปจะมีหลักการคล้ายกัน แต่ต่างกันตรงที่ว่าร่างดังกล่าวจะได้รับการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วย
 
2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร
          สภาเทศบาลมีอำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญอย่างน้อย 2 ประการ
2.1 การตั้งกระทู้ถาม ( มาตรา 31 พ.ร.บ เทศบาล ฯ)
          สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถามในข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ ถ้าหากสมาชิกสภาเกิดสงสัยหรือมีข้อข้องใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร หรือเมื่อเล็งเห็นว่าการกระทำใดๆ ของฝ่ายบริหารอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่นหรือประชาชนในท้องถิ่น นั้น ทั้งนี้นายกเทศมนตรี จะต้องตอบกระทู้ถามให้สมาชิกสภาหายข้องใจ แต่ฝ่ายบริหารมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามก็ได้ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรตอบเพราะถ้าหากตอบไปแล้วจะเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเสีย ประโยชน์ที่สำคัญของเทศบาล

2.2 การอนุมัติงบประมาณประจำปี

ก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีต่อไป นายกเทศมนตรีจะต้องเสนอ งบประมาณประจำปีเพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเสียก่อน และเมื่อสภาได้อนุมัติแล้ว จึงจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ การที่กำหนดให้ต้องเสนอขออนุมัติงบประมาณก่อนนั้น เพื่อที่สภาเทศบาลซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น สามารถควบคุมการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินของฝ่ายบริหารให้เป็นไป อย่าง ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และในกรณีที่สภาเทศบาลพิจารณาแล้ว ลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีที่คณะเทศมนตรีเสนอ แล้ว ไม่ว่าจะต้องเหตุผลใดก็ตามจะมีผลทำให้คณะเทศมนตรีชุดนั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง ไป

 
3. อำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล

เพื่อที่จะให้การดำเนินงานต่างๆ ของสภาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอำนาจที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายให้ ทำ ซึ่งคณะกรรมการที่สภาเทศบาลจะแต่งตั้งนี้สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

3.1 คณะกรรมการสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งได้รับเลือกจากสภาเทศบาล ไม่ น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนุ

3.2 คณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

คณะกรรมการสภาเทศบาล

1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

2. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

3. คณะกรรมการอื่นๆที่ สภาท้องถิ่นเห็นสมควร

4. ภารกิจของเทศบาลที่กฎหมายกำหนดต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล

4.1. ตาม พ.ร.บ เทศบาล ฯ

4.1.1. สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ของประธานสภา ฯ รองประธานสภา หากเห็นว่า ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ , ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ,ประพฤติไม่ชอบ

4.1.2. การยินยอมให้ทำกิจการนอกเขต

4.1.3. การกู้เงินของเทศบาล

4.2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน ฯ

4.2.1. กรณีจำเป็นเร่งด่วน ยืมเงินสะสม

4.2.2. การกันเงิน ในกรณีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

4.3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฯ

4.3.1. การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

4.3.2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์

        ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

 
 *ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (มาตรา 17)
 *สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตน  โดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ (มาตรา 18)
 *สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน สัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา   หรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลนั้นหรือ ที่เทศบาลนั้นจะกระทำ (มาตรา 18 ทวิ)

ข้อมูลส่วนการคลัง

      ส่วนการคลัง
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน 

การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ

มอบหมายและกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลังงานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• งานการซื้อและการจ้าง
• งานการซ่อมและบำรุงรักษา
• งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
• งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
• งานการจำหน่ายพัสดุ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
• งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
• งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
• งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
• งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
• งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
• งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 

   จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
• งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสีย  ภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
•  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
• งานแจ้งผลการประเมินคาภาษีแก่ผู้เสียภาษี
• งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
• งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ใน ทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
• งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
• งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
• งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
• งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
• งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
• งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
• งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
• งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
• งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่
• งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1, 2, 3, 4,5,6,9,11,12,17)
• งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
• งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4และ5)
• งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ
• งานจัดทำรายงานประจำเดือน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอ ากร 

     ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของอบต.
2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บ

     รายได้
•  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของอบต.
 • งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษี

    โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
• งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• งานสารบรรณ
• งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
• งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาอบต. คณะผู้บริหาร และ

    พนักงานอบต.
• งานสาธารณกุศลของอบต.และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
• งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
• งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
• งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และ

    ผู้ทำคุณประโยชน์
• งานจัดทำคำสั่งและประกาศของอบต.
• การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
• งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบ เป็นพิเศษ
• งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
• งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายแผนงานและโครงการ     

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ

งานงบประมาณและงานธุรการ ประกอบด้วย

      1. งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

       -วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

       -จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         -วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่าย การจัดทำงบประมาณประจำปีและบริหารงานงบประมาณ

       -ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

       -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      2. งานงบประมาณ มีหน้าที่

       -วางแผน  ดำเนินการ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลเกี่ยวกับงานการเงินของกองการศึกษา   

       -งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน  การวางฎีกา  การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินทุกประเภท  ทั้งในและนอกงบประมาณ  รวมถึงการลงบัญชี ตลอดงานบริหารและและควบคุมงบประมาณของกองการศึกษา

        -งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา  แล้วจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย

         ประจำปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองการศึกษา

       - งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา  แล้วจัดทำร่างแผนพัฒนา

         ของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

      -งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกองการศึกษา

      -งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

         รวมทั้งการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี

      -งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ

         ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  เก็บรักพัสดุทุกประเภทตามระเบียบ  

         ว่าด้วยการพัสดุและรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณหนึ่งๆ  ให้พัสดุกองคลังทราบในวันสิ้นปีงบประมาณ

       -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      3. งานธุรการ มีหน้าที่               

-วางแผน  ดำเนินการ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลเกี่ยวกับงานธุรการ

-จัดและดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร  หนังสือราชการ  สำเนาหนังสือ/เอกสาร  บันทึกข้อความ  คำสั่ง  

 ประกาศต่างๆ  ของกองการศึกษา

-ตรวจสอบ/ตรวจทานหนังสือที่พิมพ์  เรียงหน้าและเย็บเล่มเอกสาร

-งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ เสนอแฟ้ม

-งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ   อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

-งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

-งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

-งานจัดเก็บหนังสือ  คำสั่ง  ระเบียบ ข้อมูลทางการศึกษา ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ  ของ กองการศึกษา

-งานการประชุมต่างๆ  รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

-งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา 

 แล้วจัดทำร่างแผนพัฒนาของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

-งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา  

  แล้วจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองการศึกษา

-งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสวัสดิการต่างๆ

-งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของสำนักการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน

 การติดตามผลและรายงาน

-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารการศึกษา

         มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย

        1.  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่

   -    งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

   -    งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลครู ที่สังกัดและไม่สังกัดสถานศึกษา ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อน ระดับ สอบคัดเลือกและการคัดเลือก รวมทั้งจัดทำประวัติและบัตรประวัติ

   -    การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา

   -    การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน  การขอรับทุนการศึกษาและทัศนะศึกษานอกสถานที่

   -    การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

   -    การดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์

   -    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

   -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        2.  งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่

   -    จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย โดยจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และแนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

   -    ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กปฐมวัย

   -    ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

   -    งานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   -    จัดทำบันทึก ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้หน่วยงานและผู้ปกครองทราบ

   -    จัดเก็บข้อมูลสถิติการพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย

   -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         4.  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าที่

             -    รับผิดชอบตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน     หลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

    -   จัดทำหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อนักเรียน ผู้สอน

    -   จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

    -   งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  โดยรวบรวมเอกสารทางวิชาการ  เขียนตำรา ผลิตคู่มือ  ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่  หรือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    -   งานวิเคราะห์วิจัย  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่  หรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    -   จัดทำส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    -   ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นฐาน

    -   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    -   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย

        1.งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่

   -   รับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริม  อาชีพ และงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการ      ศึกษา

   -    งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

   -    งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจาก  การศึกษาภาคบังคับ

   -    งานรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป

   -    งานการอบรมผู้ปกครอง ดูแลแนะนำการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป

   -    งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่

   -    งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่

   -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         2.  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนมีหน้าที่

             -   รับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ

   -    งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

   -    งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน

   -    งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน

   -    งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม

   -    งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

   -    งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ

   -    งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่

    -    กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน

    -    จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

    -    จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา

    -    การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

    -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่

              -   รับผิดชอบงานกิจกรรมศาสนาและงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

    -    กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม   ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและ งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

    -    การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

    -    การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

    -    ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

    -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยศึกษานิเทศก์

มีหน้าที่ดังนี้

-       ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มี  ความสามารถพิเศษ

-       ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-       พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา

-       ส่งเสริมความร่วมมือองค์กร เครือข่าย การนิเทศและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

-       ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

-       ส่งเสริมและพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-       ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

-       ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพในและนอกสถานศึกษา

-       ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการจัดประกันคุณภาพ

-       พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

-       วางแผนและจัดทำแผนการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา

-       รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา

-       รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา

-       ประสานงานความร่วมมือกับคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-       ส่งเสริมการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

-       ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

-       ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

-       ทดสอบทางการศึกษา

-       ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-       ประสานความร่วมมือเผยแพร่และการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-       ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-       พัฒนาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-       นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

-       ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

-       ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา

-       ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของสถานศึกษา

-       นิเทศ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

 -       ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ข้อมูลกองช่าง

กองช่าง

เทศบาลตำบลวังหิน  อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ

                มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ เทศบาล การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ เทศบาล งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่เทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร

การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน  ดังนี้
1.งานก่อสร้างมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- งานก่อสร้างและบูรณาการ
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานธุรการประจำกองช่าง 
- งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
- งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- งานเขียนแผนที่ต่างๆ
- งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย
- งานตกแต่งสถานที่
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานประสานสาธารณูปโภคมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ำ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสำรวจและแผนที่
- งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
- งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด
- งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสารบรรณ (รับ-ส่ง จัดทำ ตอบรับ จัดเก็บ หนังสือราชการของกองช่าง)
- งานจัดทำฏีกาเงินเดือน ฏีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองช่าง 
- งานบริการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

องค์การบริหารส่วนตำบล