ประวัติและตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์

 

 สังคมก้าวหน้า  พัฒนาบริการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชนเข้มแข็ง

 

เทศบาลตำบลวังหิน

 

 

เทศบาลตำบลวังหิน  เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบลมาก่อน ซึ่งเรียกว่า “สภาตำบลวังหิน” ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผลให้สภาตำบล เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลตำบลวังหินให้เป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ดวงตราเทศบาลตำบลวังหิน

logo

ดวงตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลวังหิน คือ “ พระอาทิตย์ส่องแสง ” ซึ่งแสดงถึง
พระอาทิตย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
ภูเขา หมายถึง พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
สายน้ำ หมายถึง เสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน
กรอบวงกลม หมายถึง ความสมัครสมานสามัคคี