header

0092659
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
21
59
642
642
937
1675
92659

Forecast Today
48

17.26%
17.50%
31.53%
0.66%
0.00%
33.05%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Your IP:34.204.173.36

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  68599510 426069971595022 3786970435518726144 n 
  นางปริยากร   ดวนใหญ่ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน รักษาราชการแทน 
         ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

68599510 426069971595022 3786970435518726144 n 
  นางปริยากร   ดวนใหญ่ 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการS 7487490
นางธมนวรรณ  ณัฐธนพนธ์
ครูผู้ช่วย

S 11763720
นางจงรักษ์  บุญคง
ครู

 S 13623322
นางชัชวัลย์  บุญธรรม
ครู

S 3760137
นางสาวสุปราณี  พิมาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คร
นางสาวเอมอัชนา คอระอุด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
S 3760136
นางอัจฉราวรรณ  ดวนใหญ่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
39441108 410294689496462 814391413536980992 n
นางสาวศศิธร แก้วอุดร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
39441530 276676599800335 3504336307264421888 n
นางสาวจัตุพร บัลลังค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

249671 217738034914208 4935530 n
นายปิยะ  วิจารณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

S 3760139
นางสาวปรารถนา ใสกระจ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองคลัง

 

39883727 1858470787582678 7663503927140155392 n
นางสุภัทรา ทับเคลียว
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน   
ผู้อำนวยกองคลัง 

 

   Nopic
นักวิชาการเงินและบัญชี
 ชำนาญการ

          Nopic
            นักวิชาการจัดเก็บรายได้
                   ปฏิบัติการ

S 14262276
นางนิชาภา  จำปา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

69340844 387499892201918 3459286025929490432 n
นางกัลรัตน์ ราชสีทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองคลัง

 

S 14221357

นางสาวบุษบา  ประจิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

S 13787140

นางสาวธัญญามาศ  กอนินัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

112598

นางสาวสุดารัตน์  ทองปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลง
นางสาวเบญจวรรณ  ดวนใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 

   

 

 

 

 

 

สภาตำบล

 

 

S 6881282

นายฐิติวัจน์ บุญคง
ประธานสภา ฯ (เขต ๑)

 
 

S 5750788

นายวิรัตน์  บัลลัง
รองประธานสภา ฯ (เขต ๒)

 

 tn p

นายวิเชียร  สีทา
สมาชิกสภา เขต ๑

 

S 5750790

นายกาล  บุญเติม
สมาชิกสภา เขต ๑

S 14598149

นายพูน  ดวนใหญ่
สมาชิกสภา เขต ๑

 

S 11968526

นายปราณี  สุพรรณ์
สมาชิกสภา เขต ๑

S 11968524

นายซันไล  อนุนัย
สมาชิกสภา เขต ๑

 

S 5750787

นายพิทักษ์  บุญพามา
สมาชิกสภา เขต ๒

S 5750791

นายบุญมี  บุญปลูก
สมาชิกสภา เขต ๒

 

S 5750786l

นายสมศักดิ์  ปักษี
สมาชิกสภา เขต ๒

S 11968525

นายพยัก  ดวนใหญ่
สมาชิกสภา เขต ๒

 

S 11968527

นางพันธณี  อังกุลดี
สมาชิกสภา เขต ๒

     

กองช่าง

 

      69251684 353550848889964 6822139088192143360 n      

          นายเอกธนัช  ยิ่งชัชวาล
          นายช่างโยธา ชำนาญงาน
        รักษาราชการแทน ผอ กองช่าง

 
 

            

       69251684 353550848889964 6822139088192143360 n      

            นายเอกธนัช  ยิ่งชัชวาล 
            นายช่างโยธา ชำนาญงาน
        รักษาราชการแทน ผอ กองช่าง

 
   โยธา
     นายกิดาการ ศรีลาชัย
      ผู้ช่วยนายช่างโยธา
     wa
     นายธงชัย  ดวนใหญ่
    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

S 16613381

นายฉัตรชัย  เสาเวียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

S 16613382

นายรุ่งเรือง  ดวนใหญ่
ผู้ช่วยนายช่างประปา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัด

 

Nopic
ปลัดเทศบาลตำบลวังหิน

 

 

S 7487495 
นายปรีชา   สุระเสน
รองปลัดเทศบาลตำบลวังหิน

 

S 13787139
นายสมปอง  ประจิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

39289368 234623330579556 6007228778181296128 n
นางจิตฑิกาญจฬ์ ปรีชาเลิศศิริ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

S 13565956
นางนาลจันทร์  หาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สภาพ
นางสาวสุภาพ  ศรีบาล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

Nopic
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฎิบัติการ 

ภย
จ่าเอกภูวดล ทองปัญญา 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 S 15368226
นางสาวเกศบังอร  หอมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

S 14565380
นายต๋อย  บุญคง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 S 14434309
นายจักราวุธ  บุญปลูก
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ชมชน
นางสาวสุภาวดี  กำจัด  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

39762348 2105577529703274 7452978507329568768 n
นางพิมพ์พา  ดวนใหญ่
คนครัว

69975209 2251519948303876 5447824874313613312 n
นายจิรายุทธ ราชสีมา
จ้างเหมาทั่วไป

 

S 13557762 
นายบุญเรือง  อานนท์
คนสวน

Nopic
ยาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบล