สภาตำบล

 

 

S 6881282

นายฐิติวัจน์ บุญคง
ประธานสภา ฯ (เขต ๑)

 
 

S 5750788

นายวิรัตน์  บัลลัง
รองประธานสภา ฯ (เขต ๒)

 

 tn p

นายวิเชียร  สีทา
สมาชิกสภา เขต ๑

 

S 5750790

นายกาล  บุญเติม
สมาชิกสภา เขต ๑

S 14598149

นายพูน  ดวนใหญ่
สมาชิกสภา เขต ๑

 

S 11968526

นายปราณี  สุพรรณ์
สมาชิกสภา เขต ๑

S 11968524

นายซันไล  อนุนัย
สมาชิกสภา เขต ๑

 

S 5750787

นายพิทักษ์  บุญพามา
สมาชิกสภา เขต ๒

S 5750791

นายบุญมี  บุญปลูก
สมาชิกสภา เขต ๒

 

S 5750786l

นายสมศักดิ์  ปักษี
สมาชิกสภา เขต ๒

S 11968525

นายพยัก  ดวนใหญ่
สมาชิกสภา เขต ๒

 

S 11968527

นางพันธณี  อังกุลดี
สมาชิกสภา เขต ๒