สำนักงานปลัด

 

Nopic
นางสาวอมรรัตน์  กะพัง

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวังหิน

 

 

 

 

S 13787139
นายสมปอง  ประจิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

39289368 234623330579556 6007228778181296128 n
นางจิตฑิกาญจฬ์ ปรีชาเลิศศิริ 
นักทรัพยากรบุคล

 

S 13565956
นางนาลจันทร์  หาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สภาพ
นางสาวสุภาพ  ศรีบาล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

ภย
จ่าเอกภูวดล ทองปัญญา 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

S 14565380
นายต๋อย  บุญคง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 S 14434309
นายจักราวุธ  บุญปลูก
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ชมชน
นางสาวสุภาวดี  กำจัด  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

39762348 2105577529703274 7452978507329568768 n
นางพิมพ์พา  ดวนใหญ่
คนครัว

 

 

S 13557762 
นายบุญเรือง  อานนท์
คนสวน

Nopic
นายสนั่น  ศรีบุญเรือง