ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2021 17:21:00 333

 

 

 


                       ดวงตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลวังหิน คือ “ พระอาทิตย์ส่องแสง ” ซึ่งแสดงถึง
พระอาทิตย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
ภูเขา หมายถึง พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
สายน้ำ หมายถึง เสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน
กรอบวงกลม หมายถึง ความสมัครสมานสามัคคี