ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2021 17:22:29 276

 

 

วิสัยทัศน์

 

 “สังคมก้าวหน้า  พัฒนาบริการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชนเข้มแข็ง”