ปรับปรุงล่าสุด 14 มี.ค. 2021 17:20:20 299

 

 

๑. ศักยภาพของเทศบาลตำบลวังหิน
๑.๑ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่มี
บางส่วนซึ่งสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นทำให้ประชาชน
กลุ่มที่ติดยาเสพติดมีคุณภาพที่เสื่อมลง นอกจากนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลวังหินมีทรัพยากรป่าไม้
แหล่งน้ำธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะ การบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่ทั่วถึง และในชุมชนยังประสบปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ไม่มีที่ทิ้งขยะมูลฝอย ฤดูฝนน้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านเนื่องจากขาดท่อระบายน้ำแม้จะมีการแก้ไขก็ยังไม่ทั่วถึง
๑.๒ ด้านการเมือง การบริหาร
เทศบาลตำบลมีการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและดำเนินการบริหารตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของประชาชน
๑.๓ ด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลวังหินได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับทุกปี
ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จปานกลาง เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการ อาทิเช่น ด้านงบประมาณ รายได้
ของประชาชนต่อครัวเรือน ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ประชาชนวัยรุ่นมักจะอพยพไปทำงานต่างถิ่น และไม่เห็นความ
สำคัญของการศึกษาต่อเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝึกให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษามากยิ่งขึ้น
๑.๔ ด้านเศรษฐกิจ
ได้มีการพัฒนาทั้งด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ แรงงาน การพาณิชย์และการบริการ และการประกอบอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชน
๑.๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลตำบลได้พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อม ๆ กันทุกด้าน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ แต่ยังไม่เพียงพอกับความจำเป็นและความต้องการประชาชนทั้งนี้ถูกจำกัดโดย
งบประมาณในการดำเนินการ
๑.๖ ด้านสาธารณสุข
ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่มีบางส่วนที่สืบเนื่อง
จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมลง


๒. ผลการพัฒนาเทศบาลตำบลในช่วงแผนพัฒนาประจำปีที่ผ่านมา
1. โครงการประเพณีลอยกระทง 120,000 บาท
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 บาท
3. โครงการฝึกอบรม อปพร. 100,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกโซนทิศตะวันออก 99,000 บาท
5. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกโซนทิศตะวันตก 99,000 บาท
6. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการของ อปพร.ช่วงเทศกาลปีใหม่ 24,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองข้องเหล็ก ม.10 99,000 บาท
8. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,000 บาท
9. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองตาพรม ม. 2 98,000 บาท
10. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 28,000 บาท
11. โครงการการก่อสร้างถนนขึ้นดิน บ้านสร้างบาก ม.1 90,654.21 บาท
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาพรม ม.2 99,000 บาท
13. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,200 บาท
14. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์การบริหารงาน 250,000 บาท
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาพรม ม.2 (ซอยโรงพริก) 99,000 บาท
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองข้องเหล็ก ม.10 (ซอยยายลา) 99,000 บาท
17. จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาลตำบล 3,180 บาท
18. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด 170,000 บาท
19. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 80,000 บาท
20. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 24,000 บาท
21. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 110,000 บาท
22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสร้างบาก ม.1 (ซอยคุ้มโนนสำราญ) 98,000 บาท
23. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านทุ่ง ม.11 98,000 บาท
24. โครงการจ้างเหมาทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. 42,800 บาท
25. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อบต. 15,000 บาท
26. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างกรณีฉุกเฉิน (งบกลาง) 19,506 บาท
27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสะมัด ม.6 98,000 บาท
28. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านสร้างบาก ม.1 98,000 บาท
29. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหลักป้าย ม.7 98,000 บาท
30. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยวน ม.8 98,000 บาท
31. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านสร้างบาก ม.1 98,000 บาท
32. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองคู ม.3 98,000 บาท
33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่ง ม.11 98,000 บาท
34. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 6,113 บาท
40. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอวังหิน ประจำปี 56 10,000 บาท
41. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์สารเคมีกำจัดยุง 13,000 บาท
42. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ ม.4 98,000 บาท
43. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านทุ่ง ม.5 98,000 บาท
44. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านสร้างพุ่ม ม.9 98,000 บาท
45. จัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. 29,250 บาท
46. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ ม.4 88,785.05 บาท
47. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ อบต.วังหิน 89,719.63 บาท
47. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลักป้าย ม.7 90,654.21 บาท
48. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านสร้างบาก ม.1 92,523.36 บาท
49. โครงการจัดซื้อวัสดุการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สท. 91,361 บาท


เทศบาลตำบลวังหิน ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตด้วยหลักวิเคราะห์ SWOT ดังนี้
จุดแข็ง (S : Strength) ในการพัฒนาตำบลวังหิน
๑) มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น หอม กระเทียม พริก เป็นจำนวนมาก
๒) มีอัตตลักษณ์ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการอยู่ร่วมกันหลายเผ่าพันธุ์ อันได้แก่ ส่วย เขมร ลาว
และเญอ
๓) มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน เช่น หมอแคน หมอยาสมุนไพร หมอสู่ขวัญ ผลิตภัณฑ์
แกะสลักไม้ เป็นต้น
๔) มีสถานที่สามารถจัดสร้างเป็นสวนสาธารณ ชมวิว รับลม ที่อ่างเก็บน้ำวังหิน
จุดอ่อน (W :Weakness) ในการพัฒนาตำบลวังหิน
๑) เป็นชุมชนดั้งเดิม และวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
๒) ขาดการสนับสนุนและพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม
๓) กลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชน ยังขาดความเข้มแข็ง
โอกาส (O : Opportunity) ในการพัฒนาตำบลวังหิน
๑) ชุมชนในตำบลวังหินมีจุดแข็งที่กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นชุมชนที่มีศักยภาพได้ และมีจุดอ่อนในข้างต้นที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่องและถือเป็นโอกาสที่ได้รู้แนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน
๒) กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณแก่เทศบาลตำบล
วังหิน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓) เทศบาลตำบลวังหิน มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการพัฒนา ที่ผ่านการวิเคราะห์ และการประชาคม
อันสอดคล้องต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถรองรับงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาตำบลวังหิน ในทุกด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว และด้านสาธารณสุข
๔) มีผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่าง เช่น ข้าวหอมมะลิ หอม กระเทียมและพริก ที่สามารถพัฒนาให้เป็น
สินค้าประจำตำบล และส่งออกประจำจังหวัดได้
๖) มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสาน และสายหลักอื่น ตลอดทั้งผ่านไป ยังจุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถรองรับการขยายตัวการลงทุนทางเศรษฐกิจ
ข้อจำกัด (T : Threat) ในการพัฒนาตำบลวังหิน
๑) งบประมาณท้องถิ่นที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนตามโครงการดังกล่าวมีจำนวนจำกัด
๒) บุคลากรท้องถิ่นด้านการพัฒนาชุมชนมีจำนวนจำกัด
๓) หน่วยงานที่ให้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชนตามโครงการดังกล่าวมีจำนวนจำกัด
๔) จำนวนประชากรที่มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน มีจำนวนจำกัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในตำบล

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
๑) ด้านเศรษฐกิจ : ปัญหาความยากจน และต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น หายไปและความต้องการให้เยาวชน
สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๒) ด้านการบริหารและจัดการบ้านเมือง : ปัญหาประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ตระหนัก และ
ภาคภูมิใจ ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และต้องการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นยิ่งขึ้น
๓) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม : ปัญหาผู้สูงอายุถูกมองข้าม เพราะลูกหลานต้องไปทำมาหากินต่างถิ่น และต้องการเพิ่มบทบาทผู้สูงอายุยิ่งขึ้น ตลอดจนปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ในการ ดำรงชีวิต และต้องการสร้างทรัพยากรธรรมชาติเพื่อทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังหิน
และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังหิน ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนตลอดจนนำมาวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี