ประกวดจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมณี หมู่ 5,11 ต่อ คสล.เดืมไปสี่แยกสะมัด หนองออ หนองยวน ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.153-07 ต.วังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

12 ก.พ. 2020 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน ทบ.วังหิน 158

 

ใบเสนอราคา

ประมาณงาน

เอกสารประกวดราคาจ้าง