ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ ๑๕๓-๐๑ สายบ้านหลักป้าย-บ้านหนองยวน หมู่ที่๗ ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

15 ก.ย. 2017 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน ทบ.วังหิน 133

 เอกสารราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีด

เอกสารใบเสนอราคา โครงการสร้างถนนคอนกรีด

เอกสารแบบแปลน โครงการสร้างถนนคอนกรีด

เอกสารบัญชียื่นเอกสาร โครงการสร้างถนนคอนกรีด

เอกสารตัวอย่างสัญญาจ้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีด