ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ก.ย. 2019 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทบ.วังหิน 173