ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2564

31 ธ.ค. 2020 16:00:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ทบ.วังหิน 145

 

 

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังหิน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหิน

O3 อำนาจหน้าที่

ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
อำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด  
    -  อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
    -  อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
    -  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด
    -  อำนาจหน้าที่ของกองคลัง
    -  อำนาจหน้าที่ของกองช่าง
    -  อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ
    

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เทศบาลตำบลวังหิน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A

Facebook
 

Q & A

O9 Social Network

 

Facebook

wanghinlocal.go.th
 

แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังหิน พ.ศ.2564

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

O17 E - Service

e-service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


 

 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ

-การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 

 

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


 

 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


 

 

O26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


 

 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน


 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 


 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน